DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • 26.01.2021, 12:51 (aktualizacja 26.02.2021, 10:14)
 • Tomasz Płaza
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mops.lezajsk.pl.
 

Nazwa podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Adres strony internetowej

www.mops.lezajsk.pl

Dane teleadresowe jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Rudolfa Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk
Tel. +48 17 2420497 Fax. +48 2420497

E-mail: [email protected]

Data opublikowania strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-11

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04


Status pod względem zgodności strony internetowej z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano także z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mops.lezajsk.pl spełnia wymagania w 100 % (Skan testu w załączeniu)

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 1. Dokumenty

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MOPS Leżajsk znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych a część z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.).

 1. Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  3. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  4. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
  5. Możliwość podkreślenia łączy na stronie internetowej.
  6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 2. Informacje dodatkowe
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.
 • W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

A - Wersja kontrastowa

A+, A - Powiększanie i pomniejszanie czcionki 

Podkreślenia łączy na stronie internetowej

 

 • Zmiana rozmiaru strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) umożliwiają powiększenie serwisu, a za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl -) umożliwiają pomniejszenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 

 • Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Płaza [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 2420497 wew.32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Katarzyna Gorzkiewicz. Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: [email protected]
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 
+48 17 2420497 wew. 36


Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Plac Rudolfa Jaszowskiego 6 w Leżajsku

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony zachodniej,
 • wejście posiada podjazd dla wózka inwalidzkiego,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewniono komunikację z MOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – na sygnał dźwiękowy dzwonka pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku.

 

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:

mObywatel w wersji dla systemu Android https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

mObywatel w wersji dla systemu iOS https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl

 

Tomasz Płaza

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe