„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W 2011 ROKU

  • 12.12.2011, 13:15
  • MOPS
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W 2011 ROKU zdjęcie z warsztatów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2011 czwarty rok z rzędu  kontynuował realizację projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt w roku 2011 skierowany był do osób zamieszkujących na terenie miasta Leżajska. Mogły to być osoby bezrobotne, niepracujące, a także zatrudnione (w tym rolnicy), pozostające w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej.

Rekrutacja do projektu (uwzględniając zasadę równych szans) odbywała się od stycznia do kwietnia br. Na podstawie regulaminu rekrutacji, wywiadu środowiskowego, ankiety rekrutacyjnej oraz diagnozy potrzeb zawartej w wywiadach, wyłoniono grupę 29 osób, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Ostatecznie po procesie rekrutacji, kontraktami socjalnymi objęto 25 osób w tym 2 rodziny skorzystały z usług asystenta rodziny. Asystent rodziny wraz ze swoimi podopiecznymi tworzy indywidualny plan pomocy w celu wyjścia rodziny z kryzysu. Motywuje do większej aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji, podejmowania pracy zarobkowej, w końcu radzenia sobie z codziennymi problemami w tym zwłaszcza związanymi w wychowywaniem dzieci.
Objęcie wsparciem większej liczby klientów MOPS w Leżajsku było możliwe dzięki wystąpieniu do instytucji pośredniczącej o zwiększenie alokacji środków na zadanie - aktywna integracja (wstępnie liczba beneficjentów wynosiła 16 osób)    

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, w tym zwłaszcza kobiet, poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia.  Cały budżet projektu zamknął się sumą 385 365,31 zł; z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 344 901,95 zł. różnicę tj. 40 463,36 zł. stanowił wkład własny MOPS w formie świadczeń z pomocy społecznej dla uczestników projektu.W ramach kontraktów socjalnych mogli oni skorzystać ze wsparcia w postaci aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej a także pomocy materialnej i pracy socjalnej.
Aktywizacja zawodowa dotyczyła głównie pracy z doradcą zawodowym który zdiagnozował  predyspozycje zawodowe beneficjentów oraz psychologiem tak indywidualnie jak i grupowo.
 Aktywizacja edukacyjna zawierała szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu, które sami mogli wybrać, wcześniej tworząc razem z doradcą zawodowym Indywidualny plan działania.

 Kursy i szkolenia zawodowe które ukończyli uczestnicy projektu w roku 2011:
-    Kucharz małej gastronomii
-    Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych –
-    Operator koparko ładowarki
-    Prawo jazdy kat. C
-    Pracownik ochrony I stopnia
-    Profesjonalny sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej

Aktywizacja społeczna  polegała na organizacji i sfinansowaniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w trakcie którego uczestnicy projektu mogli nauczyć się min: jak  zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak napisać  CV, list motywacyjny, jak udanie dokonać autoprezentacji, jak aktywnie poszukiwać pracy.
Zorganizowano również trening adaptacyjny, dzięki któremu beneficjenci dowiedzieli się m.in. jak efektywnie gospodarować własnym budżetem, jak dbać o własny wygląd jak nie dać się oszukać na pozornych promocjach.

Dodatkowym wsparciem była praca socjalna,  prowadzona  przez pracowników socjalnych MOPS mająca na celu  pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji projektu, w ramach zadania praca socjalna, zatrudnił na ½ etatu kolejnego pracownika socjalnego i kontynuuje zatrudnienie trzech pracowników socjalnych przyjętych do pracy w 2008, 2009 i 2010 roku. Tym samym MOPS w Leżajsku osiągnął standardy zatrudnienia o których mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

W dniu 12 grudnia br. zorganizowana została uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2011. Było to również ostatnie formalne grupowe spotkanie z uczestnikami projektu. Otrzymali oni pisemne podziękowaniem za uczestnictwo w nim. W trakcie konferencji szczegółowo omówiono podejmowane w projekcie działania oraz rezultaty jakie zostały osiągnięte. Jednym i najważniejszym z nich jest z pewnością podjęcie pracy przez 3 uczestników projektu, jeszcze w trakcie jego trwania. Pozostali poprzez udział w projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne do powrotu na otwarty rynek pracy.


 

 

 

 

MOPS

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe