Formy pomocy

Formy pomocy

Formy pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. Świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały – jest to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.
 • zasiłek okresowy – świadczenie to może być przyznane osobie lub rodzinie, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie, o dochodach nie przekraczających kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy ustala się w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Jest to pomoc uznaniowa, uzależniona od możliwości finansowych Ośrodka oraz sytuacji materialnej i bytowej danej osoby lub rodziny.
 • Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program ten składa się z 3 modułów:
 • Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 1) posiłek; 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Pomoc w ramach tego programu przyznawana jest osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

2. Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • finansowanie i współfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej,
 • finansowanie i współfinansowanie pobytu w schroniskach.