"Opieka Wytchnieniowa"

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
I. Wymagania niezbędne :
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) wykształcenie: minimum średnie
II Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą osoby:

 • z doświadczeniem w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • dyspozycyjne, operatywne, które posiadają umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami
 • dyskretne i lojalne

III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie – 180 godzin.

IV. Obowiązki opiekuna: Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:

 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
 • pomoc w ubieraniu,
 • zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • umożliwienie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

2)) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:

 • zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do toalety,
 • higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
   
 1. organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
 • spacery,
 • wspólne zabawy,
 • czytanie książek,
 • gry planszowe,
 • zajęcia edukacyjne
 • V. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
  2) oświadczenia o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2)
 • stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej, (załącznik nr 3)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO (załącznik nr 4, załącznik 5)
  3) dokumenty poświadczające wykształcenie.

VI.  Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie MOPS w Leżajsku przy Placu Rudolfa Jaszowskiego 6 lub wysłać pocztą na powyższy adres, do dnia 21 czerwca 2021 r.  

Załączniki:

Oświadczenia,

Klauzula informacyjna,

Kwestionariusz osobowy

 

                                                                 Dyrektor MOPS w Leżajsku

 

                                                                 Krzysztof Rutowicz

 

Załączone pliki: