KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny


Informacje ogólne

logo KDR

Co to jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR -
Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, niezależnie od dochodu w rodzinie.

Z Karty Dużej Rodziny korzystać mogą:

  1. Rodzice - dożywotnio,
  2. Dzieci do 18 roku życia, lub do ukończenia nauki (maksymalnie do 25 roku życia),
  3. Dzieci niepełnosprawne na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (ZKDR-03),
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; (ZKDR-01),
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; (ZKDR-02),
  • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; (ZKDR-02).

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny
Od dnia 1 stycznia 2018r. istnieje możliwość ubiegania się o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfony. W przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica). Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. W przypadku, gdy wnioskodawca chce, aby rodzice/małżonek rodzica mogli wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny wielodzietnej, można zaznaczyć ten wybór na ostatniej stronie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wypełnianie załącznika ZKDR-04 nie będzie wtedy konieczne.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,78 zł.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.