ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 2407).

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony
w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, prawo do świadczenia zostanie ustalone odpowiednio od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Po przekroczeniu tego terminu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo uzupełniony wniosek wraz
z kompletem dokumentów.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500 plus po dniu 30 czerwca 2019 r.
w 2020 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r. Wnioski należy składać jedynie na nowo narodzone dzieci.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r., a zakończy 31 maja 2022 r. Wnioski będzie można wówczas składać w terminie:

  • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej,
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze wystarczy złożyć wniosek: osobiście,
w O
środku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie wychowawcze, drogą elektroniczną (
przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „[email protected]”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Wypełniony wniosek można także przesłać do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej.