Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Leżajska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku (Plac Rudolfa Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk, tel. +48 172420497 Fax. +48 2420497, e-mail: [email protected], adres strony internetowej: www.mops.lezajsk.pl) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Leżajska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– podwyższony kontrast (osiem kolorów),
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
– nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

Skróty klawiaturowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Brakuje opisów alternatywnych do zdjęć, strona jest w trakcie uzupełnienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Jodkowski.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 17 2427333

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Leżajska

Każdy ma prawo do wystąpienia do Burmistrza Miasta Leżajska z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

      1. Budynek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Plac Rudolfa Jaszowskiego 6 w Leżajsku

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony zachodniej,
 • wejście posiada podjazd dla wózka inwalidzkiego,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w realizacji),
 • do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewniono komunikację z MOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – na sygnał dźwiękowy dzwonka pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku.

 

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:

mObywatel w wersji dla systemu Android

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel)

mObywatel w wersji dla systemu iOS

(https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl)