O ośrodku

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku działa od roku 1990 i jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Leżajsk, terenem działania Ośrodka jest miasto Leżajsk. Ośrodek realizuje zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W zakresie zadań Ośrodka można wyróżnić zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Ośrodek wykonuje ponadto inne zadania zlecone przez Burmistrza Leżajska:

 • pomoc społeczna – świadczenia pieniężne i niepieniężne,
 • świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne,
 • fundusz alimentacyjny,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
 • wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • wydawanie karty dużej rodziny,
 • wypłaty zasiłków wychowawczych „Rodzina 500+,
 • wypłaty świadczeń „Dobry start – 300+”.

Ośrodek uczestniczy również w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, w ramach którego rozdysponowywana jest żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Leżajska. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Obecnie w MOPS w Leżajsku zatrudnionych jest 14 osób:

 • dyrektor,
 • pracownicy socjalni –7 osób,
 • starszy Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych,
 • inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby,
 • referent ds. świadczeń wychowawczych – 2 osoby,
 • asystent rodziny